สพฐ.สรุป 10 จุด เน้นดันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.สรุป 10 จุด เน้นดันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 12 ต.ค. ข้อสอบ – นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในเฉพาะภารกิจของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 10 ข้อสอบ จุดเน้น ประกอบด้วย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องสูงขึ้น
2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 หรือชั้น ป.3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
3. ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ
4. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
5. การศึกษาทางเลือกเพื่อผู้เรียนที่มีข้อจำกัด ลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน
6. ส่งเสริมการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. บริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การประกันคุณภาพภายใน สพฐ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและท้องถิ่น
10. การบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พ.ร.บ.

Read related article at ประชุม 2 ฝ่าย ถกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ล่ม ครั้งที่ 3
More info at สพฐ.สรุป 10 จุด เน้นดันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าว และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร